18 maart 2024

CSRD

BLOG CSRD

Ik ben Josette Hermans, consultant bij Précon op Duurzaamheid.
Regelmatig geef ik vanuit Précon workshops over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en bijbehorende European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Niet alleen de klant is – zo horen we – na afloop positief is over de toelichting op deze nieuwe wetgeving; ik merk zelf ook dat ik steeds weer enthousiast ben over dit soort bijeenkomsten met bedrijven.
Zoals bijvoorbeeld een recente meeting bij een bijzondere klant, Recycling Consultants Nederland (RCN), een bureau dat bedrijven adviseert in afvalbeheer en -verwerking. Zij krijgen steeds vaker vragen van hun klanten over de CSRD en wilden met name weten wat de CSRD vraagt van hun klanten waar het gaat om materialen en afval: waar moeten bedrijven nu eigenlijk over rapporteren, welke data moeten hierbij worden overlegd en wat betekent dat voor de interne organisatie? En daarbij dus ook de vraag: hoe kan RCN deze bedrijven hier het beste bij ondersteunen?

In de workshop aan RCN ben ik begonnen bij de kern van de CSRD en ESRS: een uitleg over de dubbele materialiteitsanalyse en -beoordeling. Deze bepaalt namelijk òf een bedrijf überhaupt moet rapporteren over materiaalgebruik en afval. De CSRD/ESRS benoemt 10 ESG-thema’s en een veelvoud aan sub(-sub)-thema’s, waarbij een bedrijf moet bepalen welke van deze thema’s ‘materieel’ zijn. Alleen over de materiele thema’s moet een bedrijf verslag doen in het duurzaamheidsrapport. Een goede uitvoering van deze dubbele materialiteitsanalyse en -beoordeling is daarmee cruciaal en het fundament van het hele rapport.

Voor het vervolg van de workshop zijn we er van uitgegaan dat materiaalgebruik en afval (of specifieke sub-thema’s daarbinnen) een materieel thema is voor de klanten van RCN. Wat is dan de volgende stap? Ik kan het niet leuker maken, maar het is dan zaak de tekst van de ESRS door te pluizen. In de ESRS, onder E5, staan de rapportage-eisen genoemd die in het duurzaamheidsrapport moet terugkomen waar het gaat om materiaalgebruik en afval .
Centrale doelstelling van ESRS E5 is om – net als bij de andere ESRS-hoofdstukken – de gebruikers van het duurzaamheidsrapport inzicht te geven. In dit geval inzicht in – onder meer – de (negatieve of positieve) impact van het bedrijf op (duurzaam of niet-duurzaam) gebruik van materialen en uitputting van niet-hernieuwbare materialen. Maar ook: inzicht in hoeverre een bedrijf in staat of bereid is om haar strategie en businessmodel aan te passen richting een circulaire economie.
Dat is niet gering! Het vraagt van een bedrijf om inzicht te verstrekken in hoeverre deze beschikt over een visie, over beleid en maatregelen, inclusief kpi’s om afval tot een minimum te beperken, in te zetten op hergebruik en recycling, bevoorrading met hernieuwbare materialen en daarbij tevens na te denken of een ander design van het product hier aan kan bijdragen.

Terug naar de workshop bij RCN. Van een abstracte onoverzichtelijke tekst is de CSRD/ESRS voor hen teruggebracht tot een helder overzicht. Hun klanten zullen, vooropgesteld natuurlijk dat ESRS E5 en dan met name in dit geval afval een materieel issue is, moeten rapporteren over bovengenoemde punten. En ze zullen daarbij informatie (lees: data) moeten verstrekken over de verschillende soorten materiaalin- en uitstromen, de hoeveelheden en de verwerking van die materialen.
Aan het eind van de workshop kreeg ik een kijkje in het daarvoor door RCN opgezette datasysteem en de verschillende dashboards. Supermooi en ik denk een goed hulpmiddel voor bedrijven om te kunnen voldoen aan de rapportageverplichting op dit onderwerp.
We sloten af met een gezamenlijk advies aan onze klanten: de rapportageverplichting is een pittige opdracht voor bedrijven. Om stress te voorkomen is het verstandig tijdig te beginnen met de voorbereidingen!

Wil je na het lezen van deze blog meer weten over die voorbereiding of sowieso over de dienstverlening van Précon op de CSRD/ESRS? Wil je als bedrijf een workshop hierover of advies over de verschillende stappen die je moet nemen, zodat je het rapport op tijd gereed hebt voor de accountant? Neem dan contact met ons op ….

Het Duurzaamheidsteam van Précon schrijft regelmatig over haar dienstverlening aan klanten. Blijf onze activiteiten op dit onderwerp volgen via….

Auteur

Ellis van Diermen
Ellis van Diermen

Meer Nieuws