Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten en het verrichten van werkzaamheden door PRÉCON CONSULTING GROUP B.V. (PRÉCON) gevestigd te Bunnik, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 09092491.

Artikel 1 Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bevestigingen, bestellingen, mededelingen, opdrachten en aanvaardingen, leveringen en alle verdere overeenkomsten gesloten tussen PRÉCON en haar opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen PRÉCON en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Indien PRÉCON een aan haar verstrekte opdracht, geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren door een of meer door haar ingeschakelde derden, dan prevaleren de voorwaarden van deze derden boven die van PRÉCON.
 5. PRÉCON verplicht zich, voordat de opdracht geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een door haar ingeschakelde derde, hiervan mededeling te doen aan de opdrachtgever en zal de opdrachtgever op de hoogte brengen van de voorwaarden van de door haar ingeschakelde derde.

Artikel 2 De aanbieding

 1. De aanbiedingen van PRÉCON zijn geheel vrijblijvend en binden haar niet, tenzij uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod omvat en dit wordt aanvaard, heeft PRÉCON het recht om binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding het aanbod te herroepen.
 2. De aanbieding is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan PRÉCON verstrekt.
 3. Afspraken met of toezeggingen door bij PRÉCON aangesloten deelnemers en/of diens ondergeschikten of vertegenwoordigers binden PRÉCON niet, tenzij deze schriftelijk door PRÉCON zijn bevestigd.
 4. Opdrachten, afgegeven aan vertegenwoordigers of ondergeschikten van PRÉCON zijn voor de opdrachtgever bindend.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. PRÉCON zal haar opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal PRÉCON met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens, die PRÉCON nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in haar bezit komen. PRÉCON moet kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan met toestemming van PRÉCON.
 2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen, noch met dit personeel over indiensttreding onder handelen dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 4 Tarieven en kosten van de opdracht

Tenzij anders vermeld in de aanbieding zijn de tarieven van PRÉCON en de daarop gebaseerde prijzen exclusief reis- en verblijfkosten. De kosten van specifiek voor de opdracht benodigde materialen of ingekochte diensten brengt PRÉCON afzonderlijk in rekening. Gedurende de eerste drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst kunnen tussentijdse veranderingen in het niveau van lonen en kosten die PRÉCON zou noodzaken tot tariefsverhoging niet worden doorberekend. Nadien is PRÉCON gerechtigd verhoging van lonen en kosten door te berekenen.

Artikel 5 Duur van de opdracht

 1. De duur van de opdracht kan behalve door inspanning van PRÉCON worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die PRÉCON verkrijgt en de medewerking die door de opdrachtgever wordt verleend. PRÉCON kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoeveel tijd voor het uitvoeren van een opdracht nodig zal zijn en wanneer deze zal zijn voltooid.
 2. Overschrijding van de aangegeven duur van de opdracht door welke oorzaak dan ook, doet voor de opdrachtgever geen recht ontstaan op opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 6 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van PRÉCON onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds (mede) begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, en defecten aan machines en installaties, transportmoeilijkheden, niet tijdige levering door leveranciers.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. PRÉCON en haar bij de opdracht betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle haar bekend zijnde informatie en gegevens.
 2. Indien voor het vervullen van de opdracht advies of informatie moet worden ingewonnen bij derden, zullen informatie en gegevens over de opdracht niet aan deze derden worden verstrekt dan met toestemming van de opdrachtgever.
 3. Evenzo zal de opdrachtgever zonder toestemming van PRÉCON aan derden geen mededelingen doen over de aanbieding, aanpak, werkwijze van PRÉCON en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 8 Voortijdige beëindiging van de opdracht

PRÉCON is gerechtigd de opdracht te annuleren, onverminderd haar recht om vergoeding te verlangen voor eventueel schade,

 1. in geval van niet-betaling door de opdrachtgever van een opeisbaar bedrag;
 2. in geval van overlijden van de opdrachtgever;
 3. indien hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. indien surseance van betaling wordt aangevraagd;
 5. indien hij, een rechtspersoon of vennootschap onder firma zijnde, wordt ontbonden;
 6. indien de exploitatie van het bedrijf wordt gestaakt. Indien zich één van de omstandigheden voordoet als in de vorige volzin genoemd, is elke vordering welke PRÉCON jegens de opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 9 Betaling

 1. Indien de opdracht wordt uitgevoerd tegen een vooraf overeengekomen prijs wordt deze in evenredige maandelijkse termijnen gedeclareerd tenzij specifiek overeengekomen.
 2. Indien de opdracht wordt uitgevoerd op regiebasis ontvangt de opdrachtgever maandelijks een factuur over de in de voorafgaande maand verrichte werkzaamheden, welke factuur binnen dertig dagen dient te zijn voldaan.
 3. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De eindafrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen tien dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Bij niet-tijdige betaling is vanaf de vervaldatum der facturen 1,5% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand zal worden gerekend en zonder de sommatie en/of ingebrekestelling vereist zal zijn.
 5. Indien betaling niet plaatsvindt binnen acht weken na vervaldatum, kan PRÉCON de uitvoering van de opdracht opschorten. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van enige vorderingen op opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht te minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen met een minimum van € 50,00-.

Artikel 10 Annuleringsregeling

Bij annuleringen, ontvangen tot vijf werkdagen voor aanvang van de opdracht, wordt geen declaratie in rekening gebracht. Bij annuleringen, ontvangen binnen een termijn van vijf werkdagen voor aanvang van de opdracht, wordt 50% van de geoffreerde declaratie in rekening gebracht. Indien er sprake is van overmacht, is deze regeling niet van toepassing.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien Précon aansprakelijk mocht zijn wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan is de aansprakelijkheid van Précon steeds beperkt tot directe schade tot maximaal de door opdrachtgever betaalde opdrachtsom met een maximum van EUR 100.000.
 2. Aansprakelijkheid van Précon voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieverlies en schade door bedrijfsstagnatie is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Précon is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekortschiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen heeft verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Précon voor aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Précon.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 13 Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van andere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om een voorziening in kortgeding te vragen, worden berecht door een Nederlandse rechtbank, behoudens in geval van geschillen die zijn onderworpen aan het oordeel van de kantonrechter, voor zover niet van diens betrekkelijke bevoegdheid mag worden afgeweken.