Privacy Statement

Datum: 21 augustus 2018

Précon Consulting Group B.V., gevestigd aan Regulierenring 16a, 3981 LB Bunnik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.
Contactgegevens:
www.precon.group.nl
Regulierenring 16a
3981 LB Bunnik
+31 (0)30 6566010

Persoonsgegevens die wij verwerken

Précon Consulting Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Précon Consulting Group B.V. verwerkt persoonsgegevens uit derde landen niet voor commerciële doeleinden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Tijd van in- en uitloggen;
 • Cookies: clicks van gebruikers;
 • Leerresultaten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@precon.group, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Précon Consulting Group B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel Grondslag Uitleg
Het afhandelen van betalingen Gerechtvaardigd belang Wij slaan gegevens van crediteuren op om in staat te zijn onze financiële verplichtingen te voldoen.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Gerechtvaardigd belang Wij bieden klanten (online) diensten aan. In geval van bijvoorbeeld onduidelijkheden, fouten en storingen willen wij hen kunnen bereiken. Hiervoor slaan wij contact-gegevens op.
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Toestemming In enkele van onze online diensten bieden wij klanten de mogelijkheid een account aan te maken. De noodzakelijke gegevens voor het registreren van een account slaan wij op. Indien u een account aanmaakt vragen wij toestemming uw gegevens op te slaan.
Om goederen en diensten bij u af te leveren. Gerechtvaardigd belang Bij een aantal van onze diensten bezoeken wij onze klanten, wij hebben hiervoor persoonsgegevens nodig. Ook leveren bij enkele van onze diensten materialen af, ook hiervoor hebben wij persoonsgegevens nodig.
Précon Consulting Group B.V. verwerkt persoons-gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte Wettelijke plicht Bijvoorbeeld voor het doen van (loon) belastingaangiften.
Contact onderhouden met klanten en prospects Toestemming Wij leggen gegevens van klant en prospect vast om u onder meer te voorzien van informatie (mailing / nieuwsbrief). In het geval u een mailing of nieuwsbrief van ons ontvangt is in de nieuwsbrief aangegeven hoe u zich kunt laten verwijderen uit de lijst met geadresseerden.
Contact onderhouden met sollicitanten Gerechtvaardigd belang Sollicitantgegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Précon Consulting Group B.V. neemt in één geval besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Précon Consulting Group B.V.) daarin betrokken is. Précon Consulting Group B.V. gebruikt het volgende computerprogramma of -systeem:

Elzi en Moodle

Met behulp van de Learning Management Systeem Elzi en Moodle, kunnen, na het doorlopen van een e-learning training, toetsen worden afgenomen. Deze systemen beslist automatisch aan de hand van de gegeven antwoorden op de toets vragen en een vereiste score of de test succesvol of niet succesvol is uitgevoerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Précon Consulting Group B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Welke gegevens Bewaartermijn Reden
Studentgegevens (Learning Management Systemen)
 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Tijd van in- en uitloggen
 • Testresultaten
3 jaar na afronden van de training (afhankelijk van de wens van de klant) Het kunnen aantonen van behaalde studieresultaten
Abonnement gegevens (VoedingWetWijzer)
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
1 jaar na het beëindigen van het abonnement Ten behoeve van de facturatie
Klant/Prospect relatiegegevens
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
3 jaar na afronden van de laatst uitgevoerde opdracht of beëindigen van het abonnement Bedrijfsvoering en Nieuwsbrief
Sollicitatiegegevens
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Andere verstrekte persoonlijke gegevens
1 jaar het ontvangen van de sollicitatiebrief / CV. Bedrijfsvoering
Factuurgegevens
 • Naam contactpersoon
 • Naam opdrachtgever
7 jaar na het betreffende boekjaar Wettelijke plicht

Delen van persoonsgegevens met derden

Précon Consulting Group B.V. verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Précon Consulting Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Précon Consulting Group B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google kan de verkregen Analytics informatie gebruiken voor andere Google diensten.

Beleid accounts gebruikers

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beheer van (nieuwe) accounts aan gebruikers, de toewijzing van rollen en rechten en het beheer van de content. Ook is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de inzage en wijzigen van uw gegevens. Het is voor de opdrachtgever zelf ook verstandig om hiervoor procedures in te regelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u gebruik maakt van Elzi, kunt u dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beheren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te verzenden.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@precon.group.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Précon Consulting Group B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Précon Consulting Group B.V. wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Précon Consulting Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor onze online diensten maken wij gebruik van beveiligde internetverbindingen (SSL). Wij besteden de benodigde zorg aan het beheer van wachtwoorden indien u een wachtwoord nodig hebt voor het gebruik van één van deze diensten.

Indien de indruk bestaat dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of mail ons via info@precon.group.